VII. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku, gdy zakupiony Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi przewidziane w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Reklamacje można składać na adres: kontakt@sklepmedyczny.store
 3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie oraz numer rachunku bankowego Klienta, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych zostanie zwrócona ceną Towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonym od dnia następnego po dniu, w którym Klient zgłosił reklamację. Jeśli nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał. Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłaną na adres elektroniczny reklamującego.
 5. Składając reklamację Kupujący może żądać:
  1. wymiany lub naprawy Towaru
  2. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada jest istotna.
 6. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na wymianę lub naprawę Towaru, a żądanie to okaże się:
  1. niemożliwe do zrealizowania
  2. będzie się wiązało z poniesieniem przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów w takiej sytuacji Sprzedawca może zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji.

VIII. ZWROT TOWARU

 1. W przypadku reklamacji Towaru celem jego naprawy lub wymiany bądź w przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany odesłać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy.
 2. Koszty przesyłki w przypadku wymiany, zwrotu, odstąpienia od umowy, pokrywa Kupujący. Paczka powinna być zapakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie odsyłanego Towaru. Realizacja wymiany następuje po opłaceniu kosztów przesyłki.
 3. W przypadku wymiany Towaru, Klient informuje o tym fakcie mailowo, podając jednocześnie adres na który należy przesłać wymieniony (nowy) Towar.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym Towar został przez Konsumenta odebrany (data odbioru). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. Umowę uważa się za niezawartą
  2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta, wynikających z wybranego sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami
 5. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży Produktów cyfrowych, jeżeli Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Momentem, w którym Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego jest dokonania zapłaty za Produkt cyfrowy.

 

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU
Załącznik nr 2 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY